Превоз на опасни товари – правила за услугите на Ecolet

Новото споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари (ADR) е в сила от януари 2021 г.

Опасни товари – къде мога да намеря списък?

Класификацията на опасните стоки можете да намерите по-долу:

Клас 1 Експлозивни вещества и изделия

 • Клас 2 Газове, включително сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове и изпарения
  • Запалими газове (напр. бутан, пропан, ацетилен)
  • Незапалими и нетоксични, които могат да предизвикат задушаване (напр. азот, CO2) или окисляване (напр. кислород)
  • Токсични (напр. хлор, фосген)
 • Клас 3 Възпламеними течности
 • Клас 4.1 Запалими твърди вещества, самореактивни вещества и твърди десенсибилизирани експлозиви
 • Клас 4.2 Вещества, склонни към самозапалване
 • Клас 4.3 Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове
 • Клас 5.1 Оксидиращи вещества
 • Клас 5.2 Органични пероксиди
 • Клас 6.1 Токсични вещества
 • Клас 6.2 Инфекциозни вещества
 • Клас 7 Радиоактивни материали
 • Клас 8 Корозивни вещества
 • Клас 9 Различни опасни вещества и изделия

В тази статия ще намерите и връзка за изтегляне на актуалното съдържание на Споразумението за АРС:

https://unece.org/transport/publications/agreement-concerning-international-carriage-dangerous-goods-road-adr-2021

Както и връзка към страницата „Превоз на опасни товари“ в сайта на Министерство на транспорта и съобщенията

https://rta.government.bg/bg/archive_c_prevoz_opasni_tovari

Превоз на опасни товари – как да поръчате услуга в Ecolet?

Поради естеството на транспорта тази услуга не е налична в нашата платформа.

Други предмети и стоки, забранени за транспортиране:

 • Мъртви или живи животни
 • Човешки останки, включително пепел
 • Човешки органи
 • Огнестрелни или разглобени оръжия, боеприпаси
 • Експлозивни материали, токсични газове
 • Нетрайни стоки
 • Отпадъци
 • Скъпоценни камъни, бижута от благородни метали, кюлчета от благородни метали
 • Ценности (кожи, часовници, картини, икони, колекционерски монети)
 • Пари, чекове, кредитни карти, пощенски марки, валидни телефонни карти
 • Предмети на изкуството и антики
 • Автомобилни акумулатори
 • Наркотици
 • Тютюн

Подробен списък на забранените предмети можете да намерите в раздела “ Общи условия“, достъпен в платформата Ecolet.