ОБЩИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАНИ ТРЕТИ ЛИЦА

ИНТРОКОР ЕООД (наричано по-долу „Интрокор“), еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано с ЕИК 206644349 в търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 49А, ет. 4, офис 30, предлага чрез платформата Ecolet пощенски услуги от лицензирани трети лица в страната и чужбина при следните условия:
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 1. ПОДАТЕЛ“ може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което лично или чрез трето лице изпраща Пратка.
 2. ПОЛУЧАТЕЛ“ е физическо или юридическо лице, посочено в адреса на Пратката, за което тя е предназначена.
 3. ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо или юридическо лице, което е регистрирано в Сайта на Интрокор и ползва платформата Ecolet за получаване на пощенска услуга като подател или получател.
 4. ПАРТНЬОР“ е пощенски оператор, лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията „КРС“, чиито пощенски услуги се ползват за изпълнение на Поръчките, направените от Потребителите чрез Сайта на Интрокор.
 5. ПРОФИЛ“ е раздел от Сайта, който е предназначен за ползване от Потребителите, като е индивидуален за всеки Потребител, служи за направа на Поръчки и се достъпва чрез потребителско име (електронната поща на Потребителя) и парола. Всеки Потребител въвежда в Профила си необходимата информация за целите на направата на Поръчка и получаването на Услугата. В профила на Потребителя се съдържа информация за предоставените Услуги (Поръчки, плащания, фактури и др.). Потребителят носи отговорност и гарантира, че цялата информация, въведена при създаването и последващото ползване на Профила, е правилна, пълна и актуална.
 6. САЙТ“ е платформа в интернет, която се достъпва на електронен адрес (домейн) ecolet.bg и неговите подадреси (поддомейни) и съдържа функционалности за създаване на Профил и направа на Поръчка от Потребителите.
 7. ПОРЪЧКА“ е електронен документ, който служи като форма на комуникация между Интрокор и Подателя, чрез който Подателят предава на Интрокор, чрез Сайта, намерението си да ползва предлаганите от Интрокор пощенски услуги на Партньори.
 8. УСЛУГИ“ е получаване на пощенски услуги от Партньори чрез Сайта на Интрокор, състоящи се в събиране, сортиране, транспортиране и доставка на Пратки по международни и национални маршрути, до и от юридически и физически лица.
 9. ПРАТКА“ предмети с такива физически качества и технически параметри, които позволяват пренасянето им чрез пощенска мрежа, отговарят на условията на настоящите общи условия и са опаковани и етикетирани съгласно последните.
II. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАТКИ
 1. Поръчките се правят от Подателя чрез приложението Ecolet – ecolet.bg или на имейл office@ecolet.bg с пълното и вярно предоставяне на цялата необходима информация. Подателят поема отговорност за информацията, въведена в неговия клиентски Профил от приложението WWW.ECOLET.BG, която представлява окончателната Поръчка.
 2. С цел избягване на повреда, унищожаване, грешна доставка на Пратката, но и с цел нейната неприкосновеност, Подателят е длъжен да осигури правилното опаковане, етикетиране и запечатване на Пратката, преди тя да бъде взета от Партньора, договорен на платформата Ecolet.
 3. Пратката трябва отговарят на следните условия за опаковане и етикетиране:
  1. опаковката трябва да бъде направена според естеството на стоката, така че да се предотврати влошаването на съдържанието, както при ръчна, така и при механична обработка;
  2. опаковката не трябва да позволява на съдържанието да се повреди при последващия транспорт, да издържа на натиск и може да бъде изработена, според случая, от картон, шперплат, дърво, пластмаса, метал или други позволени материали;
  3. съдовете, които представляват опаковка на Пратка (туби, бутилки, флакони и др.), не трябва да позволяват изтичане или разливане на съдържанието по време на транспортиране, сортиране, обработка на Пратката и/или да предизвикват повреждане на машини и съоръжения, използвани в процеса на сортиране, обработка, транспорт и доставка на Пратката и/или други на други Пратки и/или стоки;
  4. Пратката трябва да бъде затворена от Подателя. Не се приемат отворени Пратки;
  5. Опаковката трябва достатъчно добре да защитава съдържанието на Пратката от машинната и ръчна обработка при сортиране и транспорт (височина на диагонално падане от 80 см.) и от различните климатични условия;
  6. Пратките, съдържащи чупливи стоки, трябва да бъдат подходящо опаковани и етикетирани от Подателя, като се използва фолио с мехурчета, ПДЧ, удароустойчив полистирол или друг материал за смекчаване на механичния удар и да има поставен надпис „Fragile“/„Чупливо“.
 4. Следните видове Пратки не могат да бъдат обект на Услугите и се изключват от събиране, сортиране, транспортиране и доставка:
  1. Пратки, състоящи се от стоки, чийто превоз е забранен със закон;
  2. Пратки, на чиито опаковки има надписи, противоречащи на обществения ред или морала, както и Пратки, състоящи се от стоки, противоречащи на обществения ред или морала, ако не са опаковани или са в прозрачни опаковки;
  3. Пратки със стари етикети или надписи, които не са премахнати;
  4. Пратки, съдържащи: предмети с особена/висока стойност, като благородни метали, истински бижута, скъпоценни камъни, истински перли, антики, произведения на изкуството, картини, кожи, килими; фалшиви стоки, инструменти за търговия, пари, ценности, оригинални документи, акции, чекове или подобни ценни книги;
  5. Пратки, съдържащи огнестрелни оръжия и боеприпаси;
  6. Пратки, които при опаковане могат да причинят щети на стоки или да застрашат лица, околната среда и др.;
  7. Пратки, съдържащи бързоразвалящи се стоки, хранителни продукти, живи или мъртви животни, материали за медицински или биологични изследвания, медицински отпадъци, човешки или животински останки, части или органи на тялото.
 5. Подателят се съгласява, че Интрокор и Партньорите могат да откажат да доставят Пратката, ако след приемането й се открие, че Пратката попада в една или повече от хипотезите на т. 2.3 по-горе, като тежестта на доказване е върху/ на Интрокор.
 6. Приемат се Пратки със следните максимални размери и тегло:

  • 210 мм. X 297 мм/ (размер A4) за пликове, максимално тегло 3 кг.;
  • Максимално тегло на опаковката: 30 кг;
  • Максимална дължина: 175 см.
  • Минималната единица за калкулация е 1 кг (закръгляването на теглото се извършва чрез увеличаване, когато теглото надвишава 0,01 грама).
 7. Партньорът, включен в платформата Ecolet, приема Пратката и я доставя на адреса, посочен от Подателя в Поръчката, въведена в приложението ECOLET.BG, а Подателят заплаща за тази Услуга. Подателят е длъжен да представи вярна, точна и пълна информация при направата на Поръчката.
 8. Всяка Пратка се идентифицира в пощенската мрежа на Партньорите с уникален транспортен номер (товарителница).
 9. Интрокор предлага и предоставя пощенски услуги за наложен платеж, обявена стойност, промяна на дестинацията и специална доставка само за вътрешни (национални) пощенски пратки.
 10. Услугата за промяна на местоназначението на Пратката се предлага и предоставя само дотолкова, доколкото новият адрес за доставка е в рамките на същото населено място, посочено в адреса към момента на изпращане на Пратката (първоначалния адрес).
 11. Подателят може да декларира максимална стойност до 10 000 (десет хиляди) лева на вътрешна (национална) Пратка, която е предмет на Услуга с обявена стойност. При загуба или унищожаване на Пратка може да се изплати на Потребителя пълно или частично обезщетение по обявената стойност, ако загубата или унищожаването е настъпило по вина на Партньора, а Подателят предварително е заплатил допълнително 0,75% (нула цяло седемдесет и пет процента) от обявената стойност. Интрокор не предлага и не предоставя услуги за доставка с обявена стойност за международни пощенски пратки.
 12. Интрокор предлага и предоставя услуги с наложен платеж за вътрешни Пратки, като максималният лимит за възстановяване е 10 000 (десет хиляди) лева.
 13. Приетата валута, в която може да се извърши събирането и плащането на сумите в случай на наложен платеж, е български лев (BGN). Събирането на дължимите суми от Получателя може да бъде направено, както в брой, така и чрез плащане с дебитна/ кредитна карта, а изплащането на дължимите суми на Подателя се извършва само по банков път.
 14. Срокът за изплащане на дължимите суми на Подателя (събрани суми от Получателя) е 5 (пет) работни дни от датата на доставката на Пратката.
 15. Интрокор не предлага услуги с наложен платеж за международни Пратки.
 16. Доставката на Пратка се извършва, след изпращане на предварително известие, оповестяващо пристигането на Пратката, на адреса, посочен от Подателя, лично на Получателя или на лицето, упълномощено да получи Пратката или до точката за контакт на Партньора (обслужена или не обслужена от персонал, включително автоматична система за доставка), или на работник/служител на Получателя. Полагането на подпис от страна на Получателя, упълномощеното лице, работник/ служител на Получателя обаче не изключва задължението му да доказва самоличността си чрез подходящ документ за самоличност.
 17. Ако информацията за доставка е непълна, невярна, неточна или при отказ да се приеме Пратката или при отказ да се заплати стойността на Пратката, предмет на услугата наложен платеж, Пратката се връща на Подателя, като той е длъжен да поеме, както разходите за доставка на Пратката, така и допълнителните разходи, породени от връщането, съхранението или други операции, свързани с Пратката, съгласно описаната процедура в раздел III по-долу.
III. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ/ВРЪЩАНЕ НА ПРАТКИ
 1. С изключение на случаите за специална доставка на Пратка, се изпълняват два опита за доставка на Пратката на Получателя (или упълномощеното лице). Ако при втория опит за доставка Пратката не може да бъде доставена, Получателят се уведомява с известие (писмено или sms) за опита за доставяне на Пратката, като Пратката, която не е могла да му бъде доставена, се пази за доставка, в точката за контакт на Партньора, чрез който се извършва доставката на Пратката, за срок от 5 (пет) работни дни без заплащане на допълнителни такси.
 2. Пратка, която не е доставена на Получателя по една от причините, предвидени в закон, се връща на Подателя (с предварително уведомление) на неговия адрес или, в случай на невъзможност за доставка до него, на адреса на точката за контакт на Партньора на Интрокор, с когото се извършва Услугата. Пратката се връща според спецификациите на Подателя въз основа на приемо-предавателен протокол и разписка и се таксува съгласно тарифата на Интрокор.
 3. Срокът за връщане на вътрешна Пратка е 5 (пет) работни дни от датата на изтичане на одобрения срок за съхранение или от датата на последния опит за доставка, в зависимост от случая, а при международна Пратка е 7 (седем) работни дни от датата на изтичане на одобрения срок за съхранение или от датата на последния опит за доставка, в зависимост от случая.
 4. Интрокор предлага и възможност за бързо връщане на Пратката, без да се уведомява Получателя и съответно без да държи Пратката на негово разположение. Така, в случай че Подателят е поискал писмено (с електронно писмо), в момента на изпращане на Пратката, бързо връщане на Пратката, без да се уведомява Получателя и съответно без да се държи Пратката на негово разположение, при невъзможност за доставка на Получателя, Пратката се връща по избор на Подателя, в срока и по реда на т. 3.2 и т. 3.3.
 5. Пратката, която не може да бъде доставена на Получателя или върната на Подателя, се съхранява 9 (девет) месеца от датата на изпращането й. След изтичането на този срок Пратката става собственост на Интрокор.
 6. При услугата изпращане с обявена стойност срокът, в който Подателят може да поиска доказателство за съхранение, съответно доставка, на Пратката, е 9 (девет) месеца от датата на подаването й, а срокът за представяне на такова доказателството на Подателя е 30 (тридесет) календарни дни от заявката, по начин, договорен с Подателя (чрез електронна поща, факс и др.), без да се налагат допълнителни разходи за Подателя.
 7. Сроковете за доставка на пощенски услуги за вътрешна Пратка не надвишават 5 (пет) работни дни от получаването й. За международна Пратка срокът за доставка е 12 (дванадесет) работни дни от получаването й.
IV. ОТГОВОРНОСТ НА ИНТРОКОР
 1. Интрокор носи отговорност за вреди, причинени в случай на загуба, кражба, пълно или частично унищожаване или повреда на Пратката, ако тези обстоятелства са настъпили между момента на предаване на Пратката в точката за контакт на Партньора и момента на доставка до Получателя.
 2. За пощенски услуги, свързани с вътрешни Пратки, Подателят има право на обезщетение, чийто размер се определя, както следва:
  1. в случай на пълна загуба, кражба или унищожаване:
   • в пълната обявена стойност на Пратката, която е предмет на услуга за връщане с обявена стойност, включително когато тази Пратка е предмет на услуга наложен платеж;
   • със сумата на възстановяването, за Пратка, която е предмет на наложен платеж без обявена стойност;
   • със сумата, представляваща 5 (пет)-кратна такса за обслужване, за Пратка, която не е предмет на услуга връщане с обявена стойност или наложен платеж;
  2. в случай на частична загуба или частично унищожаване или повреда:
   • с обявената стойност за липсващата, унищожена или повредена част или с дяла, съответстващо на липсващото тегло на обявената стойност, за Пратка, която е предмет на услуга за доставка на обявена стойност;
   • със сумата, представляваща обещетението регламентирано от Партньора за обслужване на Пратка, която не е предмет на услуга за изпращане с обявена стойност;
  3. в случай на Пратка, която е предмет на услуга с наложен платеж, Партньорът носи отговорност за пълния размер на дължимата сума от Получателя или съответната разлика до пълния размер на дължимата сума от Получателя , ако Получателят е платил част от дължимата сума.
 3. Пълната загуба на съдържанието на Пратката е еквивалентна на загубата на Пратката.
 1. Ако подателят е обявил стойност, по-ниска от действителната стойност, обезщетението се определя на база обявената стойност.
 2. В допълнение към гореспоменатото обезщетение се възстановяват и заплатените от Подателя такси.
 3. В случай на неизпълнение на услуги, които са допълнителни на Услугите и са посочени от Подателя със специални инструкции, се възстановяват само таксите, събрани в допълнение към тарифата, приложима за стандартната пощенска услуга.
 4. Интрокор отговаря за международните пощенски пратки в съответствие с разпоредбите, приложими за вътрешните пощенски пратки.
 5. Интрокор не поема отговорност пред потребителите за неспазване на сроковете за доставка или крайните срокове, посочени в този документ.
 6. Интрокор не носи отговорност за вреди в следните случаи:
  1. вредата е настъпила в резултат на действие или бездействие на Подателя или Получателя;
  2. Пратката е получена без възражения от Получателя, с изключение на оплаквания за загуба, кражба, повреда или пълно или частично унищожаване на съдържанието на пощенската пратка;
  3. за повреждане или унищожаване на препоръчани или с обявена стойност Пратки, настъпило в резултат на непреодолима сила; в този случай Подателят има право на възстановяване на заплатените такси, с изключение на таксата за застраховка;
  4. за особени загуби (загуба на печалба, приходи, лихви, пазари на продажби, търгове и др.) или други косвени вреди, причинени от забавяне, загуба, унищожаване, дефектна доставка или не доставяне на Пратката;
  5. когато препоръчаната Пратка не е възможно да бъде издирена поради унищожаване на служебните документи за нея от непреодолима сила;
  6. когато повреждането или унищожаването на Пратката е настъпило по вина на Подателя или произтича от естеството на съдържанието на Пратката;
  7. за Пратки, съдържащи забранени предмети или вещества, които по тази причина са били конфискувани или унищожени от компетентните органи по установения ред;
  8. когато поради непълен или погрешен адрес Пратката не е доставена на Получателя или е доставена на друго лице.
  9. когато Подателите или Получателите на препоръчана Пратка, Пратка с обявена стойност и с наложен платеж и пощенски пратки по смисъла на § 1, т. 18 от допълнителната разпоредба на Закона за пощенските услуги не са предявили писмена рекламация в сроковете по раздел V.
  10. Интрокор не носи отговорност за промяна на Пратката чрез електромагнитни средства или при такива условия (напр. размагнитване, рентгеново сканиране при охранителни/ митнически процедури и др.).
V. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕКЛАМАЦИИ
 1. Всяка рекламация относно Пратка се отправя само в писмена форма, чрез формата за контакт в секцията „Контакт“ на Сайта, или по електронна поща на office@ecolet.bg, за което се издава регистрационен номер, който ще бъде съобщен на заявителя по същия начин, по който е получена рекламацията.
 1. Право на рекламация има Подателят или неговият законен представител, както и Получателят или неговият законен представител.
 2. Предмет на рекламацията може да бъде:
  1. пълна или частична загуба, кражба, унищожаване/повреждане на Пратка;
  2. професионалното поведение на персонала на Партньорите;
  3. всякакви други възражения относно качеството на Услугите или непредоставяне на Услугите.
  4. Срокът за подаване на рекламацията, адресирана до Интрокор, е 6 (шест) месеца и се изчислява от датата на подаване на Пратката.
  5. Рекламацията може да бъде подадена от Подателя, Получателя, техните законни представители или пълномощници и трябва да бъде придружена от доказателства, които позволяват правилен и пълен анализ на заявеното събитие (като, когато е приложимо, копие от транспортния документ, копие от документът удостоверява плащането на пощенската услуга, касовата бележка/фактурата, издадена от доставчика, снимките, опаковката на пощенската пратка, унищожената/повредената стока, която е предмет на пощенската пратка, копие от отчет или друго доказателство в подкрепа на достоверността на твърденията и др.) .
  6. Рекламантът трябва да идентифицира Пратката, да опише в рекламацията събитието (факти, действия и причини), свързано с рекламацията, да формулира своите претенции/искания, да избере начин на плащане на обезщетение, да предостави информацията, необходима за изпащането на обезщетение в случай, че бъде приета претенцията и да предостави данни за контакт.
  7. Подателят и Получателят ще имат право на обезщетение само, ако рекламацията е направена в рамките на посочения по-горе срок.
  8. Срокът за произнасяне по рекламацията (включващ анализ на претенциите, съобщаване на отговор и определяне на обезщетение) е: 1 (един) месец за вътрешна Пратка от датата на подаването й; и 3 (три) месеца за международна Пратка от датата на подаването й.
  9. Изплащането на обезщетенията се извършва в рамките на 1 (един) месец от датата, на която рекламантът е уведомен, че рекламацията му е уважена.
  10. Ако рекламацията, адресирана до Интрокор, не е уважена напълно или частично или
   ако рекламантът не е получил отговор в срока, предвиден в т. 5.8, рекламантът може
   да подаде в сроковете по т. 5.8 от датата на получаване на отговора по рекламацията
   искане за становище от КРС. КРС се произнася по направеното искане в 30
   (тридесет-)дневен срок от постъпването му и уведомява писмено страните по спора
   за взетото становище в 3 (три-)дневен срок от датата на решението. Ако
   рекламацията е отхвърлена изцяло или частично или е оставена без отговор в срока т. 5.8 от Интрокор рекламантът може да предяви иск пред съда, без да е необходимо да
   иска становище от КРС. Иск пред съда за решаване на спора може да се предяви и
   след като се поиска становище от КРС.
VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 1. За установяване на тарифите за предоставяните услуги, Интрокор ще използва следните параметри:
  1. максималното тегло между линейното тегло на Пратката и нейното обемно тегло;
  2. максималната декларирана стойност при изпращащата услуга с декларирана стойност;
  3. сумата на възстановяването, в случай на услугата Наложен платеж;
  4. исканите допълнителни услуги (справка за отваряне, специална доставка, като събота и др.).
 2. При Податели – физически лица плащането на таксата ще се извърши в момента на подаване на Поръчката с оглед валидното сключване на договор за пощенска услуга.
 3. При Податели – юридически лица стойността на услугите ще се фактурира на всеки две седмици, на базата на действащите тарифи. Услугите ще бъдат фактурирани в български лева (BGN). В този случай срокът за извършване на плащане от Подателя е 7 (седем) календарни дни от датата на издаване на фактурата.
 4. Цените са определени в български лева (BGN) и не включват ДДС. ДДС ще се прилага съгласно действащото законодателство към датата на фактуриране.
 5. Фактурата, свързана с Услугите, може да бъде намерена в Профила на Потребителя от Сайта на Интрокор. Страните се договарят фактурите за Услугата да се изпращат по електронна поща, предварително посочена от Подателя. По изрично писмено искане на Подателя и за негова сметка фактурата се изпраща по пощата в оригинал.
 6. Неосчетоводяването на фактурата за Услуга от Подателя по каквато и да е причина не отменя задължението за плащане в срока на падежа на фактурата.
 7. Плащането трябва да бъде извършено от Подателя чрез банков превод по сметка на Интрокор.
 8. Всички тарифи на Интрокор могат да бъдат актуализирани след период от 30 календарни дни от датата на публикуването им в Сайта, или след уведомлението на електронна поща, направено от Интрокор до Подателя, в зависимост от случая.
 9. В случай на забава в плащането на фактурата за услугата, Подателят се задължава да заплати неустойка в размер на 0,5% за календарен ден забава, която се начислява върху дължимата сума. Общият размер на неустойката може да надвиши дължимата по фактура сума.
 10. Такси и/или неустойки, дължими от Подателя, се заплащат от същия директно на Партньора или на Интрокор, в момента на определянето на таксата/неустойката или не по-късно от доставката на Пратката до Получателя, в зависимост от случая. Всички други плащания, извършени от Интрокор от името на Подателя и за сметка на последния относно доставката на Пратки на последния, се плащат незабавно.
 11. Допълнителните разходи, които могат да възникнат за транзит или всякакви митнически формалности са за сметка на Подателя.
VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 1. Подателят:
  1. носи отговорност за правилното и пълно предоставяне на цялата необходима информация пред митническите органи или други държавни органи относно Пратката и Получателят;
  2. предоставя пълна и коректна информация относно обема и теглото на Пратката, пълните идентификационни данни на Получателя, а при услугата Наложен платеж, и на Подателя (име и фамилия/име при юридически лица, респективно пълен адрес за доставка);
  3. отговаря за неизпълнението в срок на задълженията за плащане;
  4. отговоря за коректността на данните, включени в Поръчката или в транспортните документи: вид на изпращане, тегло на фактуриране и др.;
  5. носи имуществена отговорност, ако използва услугите на Интрокор за цели/сделки, които са в противоречие със закона и дължи обезщетение на Интрокор за причинените вреди;
  6. е длъжен да се запознае внимателно с тези общи условия, както и търговското предложение на Интрокор, които са налични на Сайта.
 2. Интрокор се задължава:
  1. да не отказва Поръчка, която отговаря на условията за приемане на Интрокор и на действащото законодателство в страната на изпращане, местоназначение или транзит;
  2. да предава коректно и пълно информацията, предоставена от Подателя на Партньора чрез Сайта;
  3. да отговаря пред Подателя за качеството на извършената Услуга.
VIII. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 1. Тайната на пощенските пратки и всякакви други документи е гарантирана от закона. Всички лица, участващи в извършването на дейността на пощенските услуги, са длъжни да осигурят поверителността на пощенските пратки – задържането, отварянето или разкриването на съдържанието на пощенските пратки се допуска само при условията и по реда, предвидени в закона.
 2. Забранено е нарушаването или разкриването на съдържанието на пощенските пратки, предоставянето на информация за ползващите пощенски услуги или улесняването и насърчаването на подобни действия.
 3. Пощенските пратки, считани за средства на престъпление, както и всички ценности и документи, които са от значение за разкриването на престъпления и техните извършители и за откриването на истината могат да бъдат предоставени на органите на наказателното производство или съдилищата, но само по действащия законов ред.
 4. В случай на международни пощенски пратки и двете страни трябва спазват съответното митническо законодателство, както и законодателството на страните, на чиято територия се извършват съставните операции на пощенските услуги и на тези страни, през чиято територия преминават транзитно пощенските пратки.
 5. Пощенските пратки принадлежат на Подателя, докато не бъдат доставени на Получателя. Дотогава Подателят има право да промени адреса, изписан върху тях или да спре доставката на пощенската пратка до Получателя, ако е избрал услугата за промяна на местоназначението. Подателите на пощенски пратки носят отговорност пред Партньора за вреди, произтичащи от опасния характер на пощенските пратки или неподходящите им опаковки (скрити дефекти в опаковката), до размера на щетите и сумите, изплатени като обезщетение на други Получатели на пощенски услуги, чиито пощенски пратки са били повредени в резултат на това.
 6. Разпоредбите на настоящите общи условия за предоставяне на пощенски услуги се допълват с разпоредбите на действащото законодателство. При противоречие между разпоредби на настоящите общи условия и разпоредби на действащото законодателство, се прилагат последните.